ریسه هفتی هشتی باب اسفنجی

0 ریال

0 ریال به ازای عدد

ریسه تم تولد باب اسفنجی که از جنس کاغذی بوده در هر بسته 1 عدد ریسه که به صورت 12 عدد پرچم مدل هفتی هشتی متصل به نوار در یک بسته جای داده شده است و تصویر مورد نظر بر روی ریسه چاپ شده است.

این مدل تمام شده است